logo

Kako sajt Montenegro.paylab.com funkcioniše?

Šta je Montenegro.paylab.com?

Sajt Montenegro.paylab.com pruža aktuelne informacije o platama po radnim mestima, kako poslodavcima, tako i ljudima koji traže posao.

Deo sajta Montenegro.paylab.com namenjen kompanijama je servis koji omogućava detaljnu analizu plata po radnim mestima i to sa nekoliko aspekata: grada, regiona, pola, obrazovanja, iskustva na konkretnoj poziciji, veličine firme, tipa vlasništva, kao i poslovnog fokusa firme.

Detaljne analize plata i bonusa su osmišljene za one koji se profesionalno bave pitanjem zaposlenih odnosno radne snage: HR menadžeri, srednji i top menadžment. Informacije o platama i bonusima koji se isplaćuju na raznim položajima su važne za sve menadžere koji žele ravnopravno i fer da nagrade svoje zaposlene (poređenjem plata sa drugima na istoj poziciji) ili da formiraju plate za radna mesta koja su tek otvorena. 

Detalji u vezi sa prosečnom zaradom na pojedinim radnim mestima i visinom bonusa zaposlenih se mogu koristiti za finalno podešavanje sistema plata.

Drugi deo sajta namenjen je ljudima koji žele da saznaju koliko je određena radna pozicija plaćena ili koliko su oni plaćeni  odnosu na druge ljude na istim pozicijama, u istom gradu/regiji,  sa sličnim radnnim iskustvom i sl.

Ulazni podaci

Izvori podataka Montenegro.paylab.com-a

Plati.me koristi podatke iz online ankete o platama koje popunjavaju pojedinci u nameri da saznaju ili uporede visinu plate. Istraživanje, odnosno anketa InfoPlata.com (ranije istrazivanjeplata.com) je prepoznata od strane korisnika kao veoma koristan servis odmah  nakon lansiranja, a veliki broj ispitanika koji unose nove informacije svakog dana dokazuju i sada njegovu popularnost.

Svaki popunjen i dostavljen upitnik u anketi o platama InfoPlate.rs ostaje u bazi podataka tačno godinu dana. Odgovori na pitanja u anketi ne menjaju se naknadno ni na koji način. Svi podaci u anketi o platama su anonimni.

Izlazni podaci

Pre finalnih izračunavanja prosečnih plata, uzorak podataka se "čisti". Greške, npr. negativni brojevi, ekstremne vrednosti (kao što su mesečna plata od 1 dinar ili 10.000.000 eur), se filtriraju odmah i potom uklanjaju. Nakon toga koristi se statistički metod baziran na kvartilima koji sprečava da ekstremne vrednosti utiču na rezultat.

Nakon čišćenja izlaznih podataka, a u zavisnosti od željene analize posetioca sajta, izračunavaju se i prikazuju grafički:

  • prosečna plata ispitanika kao i njeno poređenje u odnosu na plate ljudi na istim ili sličnim radnim pozicijama,
  • prosečna najviša i najniža plata na odabranoj radnoj poziciji ili
  • visina plate u odnosu na očekivanje ispitanika.

Minimalan broj anketa plata za objavljivanje rezultata je deset.

Kada su kompanie u pitanju:

Proračun mesečne plate uključuje i novogodišnji bonus i druge finansijske beneficije isplaćene u toku godine. Zbog toga se, takođe, uračunavaju i srednje vrednosti novogodišnjeg bonusa i finansijskih beneficija, kao i udeo zaposlenih koji primaju ove finansijske pogodnosti.

Osim finansijskih primanja zaposlenih, InfoPlate.rs prati i nefinansijske beneficije. Grafikon u izveštaju jasno predstavlja učestalost takvih beneficija.

Rezultati (izlazni podaci) koje kompanija dobija nakon što je popunila upitnik sadrže tabelarno prikazane raspone plata za željenu poziciju, ali i grafičke prikaze drugih elemenata koje sačinjavaju ovaj izveštaj (bonuse, 13.-u platu , beneficije...) i jedni i drugi se baziraju na odgovorima koje su učesnici ove ankete dali. Za svako radno mesto, anketa pruža detaljne analize plate na osnovu sledećih kriterijuma koji utiču na visinu plate:

  • vremenski period radnog iskustva na datoj poziciji
  • obrazovanje
  • pol
  • grad/region u kojem se obavlja rad
  • veličina firme
  • tip vlasništva firme

Formiranje referentnog uzorka

U prvom koraku, kompanije definišu radnu poziciju za koji žele dobiti informacije o visini prosečne plate. Što više detalja korisnik unese o kompaniji (radno mesto, veličina kompanije i tip vlasništva, delatnost kompanije...), to će biti precizniji rezultati i informacije o plati i bonusima za tu poziciju.

Ako baza podataka sadrži manje od deset anketiranih čiji odgovori odgovaraju zadatim kriterijumima, posmatra se i prošireni uzorak. Na primer, ako je količina podataka za regiju južne i istočne Srbije nedovoljan, u uzorak se uključuje i regija Šumadija i zapadna Srbija. Ako čak i ovaj prošireni uzorak sadrži premalo podataka, prikazuje se rezultat za celu Srbiju. Sličan postupak se primenjuje i kod kriterijuma Delatnost kompanije. Ako postoji premalo podataka za određenu oblast poslovanja, uzorak se proširuje da bi uključia šira oblast poslovanja.

Ukoliko kompanija vrši analizu za poziciju sa unapred deinisanim paremetrima (dužina radnog iskustva, nivo obrazovanja, mesto boravka i slično), a ispostavi se da nema dovoljno unetih upisa sa ovime parametrima kako bi se dobio kvalitetan izveštaj, uzorak se prilagođava na sledeći način: prvo se izostavlja kriterijum tip vlasništva kompanije (firme), čime se ceo uzorak za nijansu uopštava. Ako se pokaže da uzorak još uvek sadrži premalo ulaznih podataka, kriterijum veličina kompanije (firme) se takođe izostavlja. Ako ove izmene i dalje ne ostavljaju dovoljno relevantnih podataka, možemo izostaviti i uticaj kriterijuma oblast poslovanja kompanije (firme). Nakon ovakvog uopštavanja sistem uglavnom produkuje izveštaj, međutim, ukoliko ni posle svega toga nema dovoljno ulaznih podataka, sistem vam daje informaciju (na sajtu se ispisuje poruka) koja vam pruža da je analizu zbog nedostatka podataka nemoguće uraditi.


Uporedite svoju platu

Nabavite besplatno personalizovano poređenje zarada.

Pristupite istraživanju plata